تماس با ما

تماس با ما

USA

Germany

تیم ویراستاری بخش انگلیسی

[email protected]

تیم ویراستاری بخش فارسی

[email protected]

اعلام همکاری با شورا

[email protected]

Washington Office

,Washington Office: Iran Transition Council(ITC), 1 3 0 0 I S T R E E T SUI T E 4 0 0 E, W AS H INGTON DC , 2 0 0 0 5 USA

Köln Office

Köln Office: Iran Transition Council (ITC), Hohenzollernring 57 50672 Germany

شبکه های اجتماعی شورای مدیریت گذار