Day: دسامبر 20, 2019

روز جهانی مهاجران را پاس داریم

بنیاد میراث پاسارگاد- سال ۲۰۰۰، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز هجدهم دسامبر را به عنوان «روز جهانی مهاجران» اعلام و به رسمیت شناخت. مهاجر

برو ، این دام بر مرغِ دِگر نِه!!!

نجات بهرامی- این روزها صدای اعتراض اقشار گوناگونی از عملکرد مجلس و نمایندگان آن به گوش می رسد و فلسفه وجودی کرسی های نمایندگی مردم

نه! سکوت نخواهم کرد

عاطفه رنگریز- شش ماه در زندان گذشت، محصور در دیوارهای سیمانی و تنفس در فضای مسمومِ بی‌عدالتی و شنیدنِ صدای زنانی که هرگز نشنیده بودم،