Day: سپتامبر 14, 2020

گفتمان اپوزیسیون

هنوز اپوزیسیون سیاسی ما به آنچنان بلوغ فکری نرسیده است که توجه کند اجتماع نقیضین از طریق ساخت سیستمی مفهومی، ممکن است.

آن مرد اعدام شد!

حالا دیگر نوید افکاری زنده نیست، آنها برای طنابشان گردنی یافتند، احتمالا بازجو_خبرنگارها هم دستمزد این خوش خدمتیشان را دریافت کردند