Day: سپتامبر 27, 2020

تحصیل بی‌ثمر

اگر روزی شواهد اثبات کند که تحصیلات دانشگاهی بیش از آنکه راهی برای گریز از تله فقر باشد خود به تله تبدیل شده است، برای

موج جدید بازماندگی از تحصیل

گزارش میدانی همشهری از دانش‌آموزان ۵منطقه محروم که در ۶ماه گذشته فقیرتر و آسیب‌دید‌ه‌تر از قبل شدند. محدودیت در دسترسی به امکانات آموزشی به‌ویژه ابزارهای

دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست

اکثر مردم ایران همانطور که در شعارهایشان نشان داده اند که «دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست»‌ عامل اصلی بحرانهای اقتصادی را حاکمیت جمهوری اسلامی