Day: اکتبر 13, 2020

نگاهی حقوقی به «رضا پهلوی»

امیدوارم آقای رضا پهلوی گزینه ای را برگزیند که در این قرن ۲۱ هم توهین به شعور انسان‌ها نباشد و هم در مبارزهٔ پایانی برای