Day: اکتبر 25, 2020

روز تاریخی برای مردم شیلی

همه پرسی می تواند وضعیت اجتماعی شیلی را متحول کند و مردم با این انتظار به پای صندوق های رای خواهد رفت.