Day: نوامبر 5, 2020

اقتصاد سلامت ایران؛ بحران در بحران؟

منزلت پایین مشاغلی نظیر پرستاری، و ریسک انواع سوء استفاده در چارچوب مردسالار از انگیزه‌های زنانی است که عطای پرستاری را به لقای آن می‌بخشند.