Day: نوامبر 12, 2020

در گفتگو با احمد رافت در برنامه ساعت صفر از شبکه تلویزیونی کلمه، سیاست های رئیس جمهور جدید امریکا در قبال جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت

در این برنامه آقایان محسن سازگارا، آرام حسامی از اعضای شورای مدیریت گذار، و علی افشار فعال سیاسی جمهوری خواه شرکت داشتند که در این

خیزش آبان؛ آغازی بر پایان استبداد دینی

ما کار گروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار از آنجاییکه فعالیتهای شورای بر گزاری آکسیونهای مشترک در هلند را در راستای همگرایی ملی