Day: دسامبر 16, 2020

چکیده ای از وقایع اجتماعی و کارگری 

🔹افسانه عظیم زاده، فعال حقوق کودکان کار و زنان توسط نیروهای ناشناس دستگیر شد. 🔸در حالی فیش‌های حقوقی مدیران شهرداری سبزوار در رسانه‌ها خبرساز شد

طوفان در خیابان! رضا شیرازی

ماهیت، کیفیت و روند مبارزات جاری در ایران در نهایت به یک سرمنزل می رسد و خواهد رسید و آن تسخیر خیابان و طوفان در