Day: فوریه 6, 2021

خانواده، نهاد قدرت، حامد سَرو

خانواده را نمی‌توان حذف کرد، اما می‌توان تعریف‌های جدیدی از خانواده ارائه داد که دیگر افراد در خانواده مورد سرکوب واقع نشوند و یاد بگیرند