از دست رفتن حقوق زنان با انقلاب ۵۷

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

بعد از آن بود که بر طبق قانون مرد می‌توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. اما زن تنها بدلیل بودن در «عسر و حرج» می‌توانست از دادگاه تقاضای طلاق کند. اثبات این «عسر و حرج» نیز بر عهده دادگاه‌هایی گذاشته ‌شد که چون قضاوت زن را ممنوع کرده ‌بودند، ریاست همگی آنان با مردان بود. زنان از مشاغل کلیدی دولتی کنار گذاشته شدند.

همچنین از آن زمان مقرر شد که زن می‌تواند شرایطی را در هنگام عقد اقرار دهد اما به شرط آنکه این شرایط خلاف حقوق مرد نباشد. قانون حکومت جدید برای ازدواج مجدد مرد لزوم اجازه‌ی همسر اول را نیز لغو کرد. در جمهوری اسلامی زنان در ازدواج، طلاق، حضانت كــودك و ارث از حقوق برابر با مردان محروم شدند. شهادت زن در دادگاه نصف شهادت یك مرد ارزش دارد. بر طبق قانون مجازات اسلامی، اگر پدر یا جد پدری فرزند را بکشد از قصاص معاف است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram