Day: فوریه 19, 2021

معلمان«خرید خدمت»: قصه آنها چیست؟

سپردن آموزش به «دلالان» برای آموزش و پرورش و کلان‌تر از آن حکومت منفعت‌های بسیار دارد؛ نخست اینکه سهم کمتری از بودجه را برای آموزش