روز جهانى “زبان مادری”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

بخش فرهنگى سازمان ملل، يونسكو در سال ٢٠٠٠ ميلادى روز ٢١ فوريه را بعنوان روز جهانى “زبان مادرى” معرفى كرد. قبل از آن در ژوئن ١٩٩٦، “اعلاميه جهانى حقوق زبانى” در بارسلونا با تكيه بر اصول متعدد اعلاميه جهانى حقوق بشر و ساير كنوانسيونها، بر اين ضرورت پاى فشرده و تصويب شده بود.

يونسكو از دولت ها درخواست كرد كه در سيستم تحصيلات رسمى و غير رسمى خود و امور اجرايي ، برنامه هايي را بگنجانند كه همزيستى متوازن و پرثمر زبان هاى هر كشور را تامين نمايد. اينكار براى حراست از زبانهاى تحت فشار و احترام به تمام وجوه تنوع فرهنگى صورت گرفت.

هر كودك در بدو تولد با اولين آواها و واژه هاى مادرانه با جهان پيرامون آشنا مى شود. احساسات و عواطف كودك با اين واژه هاى مادرانه شكل مى گيرد و روان و روح او با زبان مادرانه پرورش مى يابد.بهمين خاطر زبان مادرى از اجزاى مهم و حياتى براى بيان احساسات، تفكرات و رفتارهاى ماست.

آموزش بزبان مادرى جزو حقوق اوليه خودبنياد هر انسانى است. يك انسان حق دارد بزبانى كه با آن رابطه عاطفى دارد و طبيعتا آنرا بهتر مى فهمد درس بخواند تا فرآيند آموزش نتيجه بخش باشد.

آموزش بزبان مادرى نه تنها يكى از حقوق اساسى بشر است، بلكه در جوامع چند زبانه به تقويت همبستگى ملى و همزيستى مسالمت آميز يارى ميرساند.

يكى از ثروت هاى بى نظير كشور ايران، تنوع فرهنگى و زبانى گوناگون آن است. توجه به آموزش بزبان مادرى و اهميت دادن به آن، به رشد و تكامل شهروندان اين جغرافيا كمك فراوانى خواهد كرد و موجب شكوفايي هرچه بيشتر فرهنگ ما خواهد شد.

كارى مشترك از “كارگروه اتنيك” و كارگروه “زنان و برابرى جنسيتى شوراى گذار”

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram