Day: مارس 8, 2021

فمینیسم و برتری‌جویی! دکتر بابک خطی

“فمینیسم”، در ابتدایی‌ترین تعاریف خود در جستجوی عدالت و حقوق برابر برای همه‌ی انسان‌ها از زنان و مردان است. حتی در رادیکال‌ترین قرائت‌ها در طیف

‍ ‏از روز زن تا روز زن، رضا بابایی

اگر کسی از خارج به ایران بیاید و رسانه‌های ما را ببیند، نمی‌پرسد که مگر زنان ایرانی چه می‌کنند که رسانه‌های رسمی کشور، صبح‌تاشب آنها