Day: مارس 14, 2021

ایران جهنم کارگران است

کارشناسان عرصه تولید می گویند در ایران زیر ۱۰ درصد از در آمد واحدهای تولیدی برای دستمزد هزینه می شود اما چون بیکاری زیاد است