Day: مارس 31, 2021

در روزهای اخیر بحث‌های بسیاری درباره دخالت نهادهای امنیتی در اخبار و انحراف افکار عمومی از مسائل مهم درگرفته است. در تازه‌ترین مورد، انتشار خبر

انشاالله گربه است! تیرداد

در این معاهده میتوان یک طرف را به گرگی درنده و با تجربه و بسیار نیرومند تشبیه کرد و طرف دیگر که یک حکومت متعصب،