کارگروه‌های شورای گذار

مقاومت مدنی

امور رسانه‌ای و مطبوعاتی

امور بین‌الملل

امور زنان

امور اتنیک

امور ویژه

تشکیلات و ارتباطات

امور جوانان

امور محیط زیست

گفتمان و استراتژی