کارگروه گفتمان و استراتژی

کار گروه به عنوان یکی از کارگروه های شورای مدیریت گذار وظیفه پیگیری روندهای استراتژیک سیاسی در ایران و درباره ایران ، کار روی مسائل پروبلماتیک و گرهی در جنبش، تولید و طرح گفتمان و تدقیق و ترسیم نقشه راه در گذر از جمهوری اسلامی با کار مستمر روی استراتژی سیاسی را برعهده دارد. در همین راستا کارگروه می کوشد ضمن اتکا به دستاوردها و منابع علمی به مسائل عینی و واقعی در عرصه سیاست و جامعه بپردازد و از تبدیل شدن به یک گروه آکادمیک اجتناب کند.

فریدون احمدی

مدیر کارگروه

مقالات

فلسفه ایجاد شورای مدیریت گذار
دکتر مهران براتی در برنامه پرگار: گذار ممکن در ایران، گذار تحمیل شده به حکومت است
رهبری گذار از جمهوری اسلامی با اتکا بر مقاومت مدنی
در مفهوم گذار

آخرین مطالب

مقالات

فلسفه ایجاد شورای مدیریت گذار
دکتر مهران براتی در برنامه پرگار: گذار ممکن در ایران، گذار تحمیل شده به حکومت است
رهبری گذار از جمهوری اسلامی با اتکا بر مقاومت مدنی
در مفهوم گذار