براى ساختن و آباد كردن ايران بايد از ايستگاه احساسات، به تفكر عبور كرد و اراده و اختيار خود را از ولى فقيه و امام زمان باز ستاند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

یزدان شهدایی-

قاسم سليمانى بخاك سپرده شد و تاتر پرشكوه عزادارى او به پايان رسيد. جمهورى اسلامى در اين كار استاد است و بهترين استفاده را از مرگ حاج قاسم براى مظلوم نمائي و نجات خودش انجام داد. جنازه این سردار تبهكار را در شهر ها ى ايران گرداندند و بزرگترين كارناوال خود زنى و گريه را براى مردم مصيب زده اين كشور بر پا كردند.

جمهورى اسلامى حكومت هيئتى است. براى مداحان، روضه خوانان و منبرى ها بايد خوراك تهيه كند و گرنه دكانش تعطيل مى شود. جمهورى ريا و تزوير ميلياردها خرج مى كند تا جامعه تعزيه خوانى، شور حسينى براى شهادت و واگذار كردن مشكلات به ظهور امام زمان، پا برجا بماند.

مردم ما ١٤ قرن است در اين ايستگاه هيجانى و احساسات توقف كرده و از ان عبور نكرده اند، نه تنها عوام بلكه بخش بزرگى از شبه اپوزيسيون و روشنفكران اجتماعى هم در اين وادى هيجانى گم و گيج مى شوند، كه شدند.

سردار به خاك سپرده شده، نمايش به پايان رسيده است و جمعيت عزاداران هم باز مى گردند و خالى از شور، با زندگى واقعى روبرو مى شوند، زندگى كه نه، باجهنمى كه جمهوری اسلامى براى آنان بر پا كرده است.

فقر، جنگ، و فساد، كودك كار، فروش اندام هاى بدن، كودك روسپى، بيكارى، جنبش مال باختگان، مافياى دارو، سرنوشت بازداشتى هاى ابان و آن هزارو پانصد نفرى كه توسط همين چماقداران هيئتى كشته شدند.

زندانهاى مملو از شقايق هاى ازادى و پدر و مادر پويا بختيارى كه هنوز معلوم نيست بر سر انان چه امده است و چرا ازاد نمى شوند.؟!

همه اينها و همه اوارى كه جمهورى اسلامى ايران در اين چهار دهه بر سر همه ما خراب كرده است، مقابل ما همچنان قد علم كرده اند و پاسخ مى خواهند!

بوق و كرناى ضد امريكايي و محو كردن اسراييل، ماجراجويي اتمى و حضور در سوريه فقط و فقط به قبمت خانه خرابى مردم و پر كردن جيب اقا زاده ها تمام شده است و هيج ربطى به مردم ايران ندارند.

حكومت اسلامى و شور حسينى براى حل اين معضلات راه حلى ندارد. و كشور را به قهقرا كشانده است. راهى بجز گذر از اين نظام و پايان دادن به اين حكومت معركه گير براى ازاديخواهان و فرزندان ايران نمانده است.

براى ساختن و آباد كردن ايران بايد از ايستگاه احساسات، به تفكر عبور كرد و اراده و اختيار خود را از ولى فقيه و امام زمان باز ستاند.

حكومت هيئتى اخرين روزهاى عمرش را مى گذراند و ما شهروندان اين مملكت مى مانيم و آينده اى كه در قبال ان تك تك ما مسئوليم!

پيروزى از آن شهروندان اگاه ايران است

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram