مهندس حسن شریعتمداری در واکنش به صحبت های خامنه ای در نماز جمعه: مردم بزودی به خیابان خواهند آمد و به او خواهند گفت که ملت اینجا است

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

آقای شریعتمداری در مورد صحبت های خامنه ای در نماز جمعه امروز تهران گفت که ایشان همان روایت های کهنه را اینبار در قالب یک رهبر مضطرب، پریشان و غیر مسلط بر صحبت های خود تکرار کرد.

دبیرکل شورای مدیریت گذار در ادامه صحبت های خود گفت که خامنه ای “ملت” را دزدان و جیره خوارانی که دور او جمع شده اند و فریب خوردگانی که به نماز جمعه می آیند، می داند.

اما ملت ایران وجود چنین کسی را در راس مملکت خود ننگی برای خود می داند و بزودی به خیابان می آیند و به او خواهند گفت که ملت ایران همیجا است.

ویدیوی این مصاحبه را در اینجا ببینید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram