بیانیۀ مشترک حمایت از تجمع اعتراضی ٧ بهمن ماه بازنشستگان

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ما بازنشستگان راه سخت و پر فراز و نشیبی را رفته ایم، ١۳ سال است که به دنبال اجرای قانونی هستیم که تصویب شده ولی با هزاران ترفند دروغ و فریب از اجرای ان سر باز زده و حتی سعی میکنند که با تغییراتی در بندهای آن ،ضرب و زورش را بگیرند و نهایتا هم با وقاحت تمام اعلام کنند که
“امسال بودجه نداریم تا سال بعد!”

ما بازنشستگان اما در اینسوی صف ،خوشبختانه به وحدت و هم نظری بیشتری دست یافته و دست هایمان صمیمانه به هم گره خورده تا قویتر از قبل به سوی برابری و رفاه و محو تبعیض ها قدم بر داریم.

درد مشترک همه ی ما، تحمیل فقر و نابرابری است، تحمیل بیماری و نگرانی است، تحمیل تورم و نا امیدی از آینده فرزندانمان است و از سوی صاحبان قدرت، برای حل این مصائب نیزحق اعتراض و تشکل نداریم!

هر آینه سکوت ما بازنشستگان مُهر تاییدی است بر عملکرد نا مسئولانی که بجز حرافی و تریبون داری و منفعت طلبی جناحی باور دیگری نیستند.

ما امضا کنندگان، منسجم و متحدتر از قبل در تجمع ٧ بهمن حضور خواهیم داشت و همصدا برمطالبات پایه ای و مشترکمان پافشاری کرده تا به مقصود و حق و حقوق واقعی خود برسیم.

مجلسیان و دولتیان بدانند که اینروزها، زیر ذره بین تک تک بازنشستگان بوده و چاره ی کار ما تدوین بودجه ای برای اجرای کامل همسان سازی،بیمه کار آمد و درمان رایگان و برگشت همه ی بدهی های دولت به صندوقهای بازنشستگی است.
نمی توانید و حق ندارید فقر و محرومیت را به ما تحمیل کنید:

دوشنبه ٧ بهمن ماه ٩٨
مقابل مجلس

– گروه بازنشستگان تامین اجتماعی
–  گروه اتحاد بازنشستگان
– شورای بازنشستگان ایران
– جمعی از بازنشستگان فولاد
– اتحاد بازنشستگان ایران
– انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
– گروه ١٩ اسفند
– گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای آذربایجان

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram