این سینه را سپیدیِ فریاد است- شعر از رضا مقصدی، صدا پروانه سپهر

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

شعری از رضا مقصدی با صدای پروانه سپهر،

در رسای جانباختگان خیزش آبان ماه که می خواستند ترانه سرای وطن شوند؛ که می خواستند ترانه سرای چمن شوند، اما فریادشان در گلو خونین و سرد گشت.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram