جمهوری اسلامی مستقیم و غیر مستقیم لبنان را مرکز مخاصمه خود با اسراییل تلقی کرده و به این ورطه کشانده است

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

حسن شریعتمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار

مهندس حسن شریعتمداری در گفتگو با دکتر علیرضا نوری زاده در برنامه پنجره ای رو به خانه پدری ضمن عرض تسلیت به مردم مصیبت و غم زده بیروت و لبنان و با گرامی داشت متفکرین و شعرای بزرگ خاورمیانه که لبنانی بودند گفت:

«جمهوری اسلامی بطور مستقیم و غیر مستقیم لبنان را مرکز مخاصمه خود با اسراییل تلقی کرده است و برای جنگ های نیابتی خود حزب الله را ساخت؛ و لبنان را که در خاورمیانه مورد حسادت بود به ورطه ای کشاند که خروج از آن بسیار مشکل خواهد بود». ایشان در ادامه افزود: «همانطور که مردم لبنان شعار دادند تا این نظام و حزب الله ساقط نشود این مملکت روی آرامش نمی بیند.»

ایشان در ادامه گفت: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصریح آمده است که رهبر جمهوری اسلامی رهبر امت اسلامی است. آنها ایران را یک پایگاه و دپوی نظامی می ببیند و کشور ما را جز تصرفات مفتوحه خود که به شمشیر گرفته است می شمارند. آنها این شری که در ایران بنام جمهوری اسلامی بنا گذاشتند می خواهند به منطقه صادر کنند و از روزی که آمده اند کیسه ما تهی و وضعیت ما رقت بار و شرایط مردم منطقه نیز بسیار بدتر شده است.»

آقای شریعتمداری در ادامه افزود که «من در توییتر خود نوشتم که اگر فردا ثابت بشود که عامل این جنایت رهبر بی کفایت جمهوری اسلامی است تعجب نمی کنم. وی تاکید کرد که البته نمی خواهم کسی را از قبل متهم کنم ولی با حدس قریب به یقین می توان گفت که دست جمهوری اسلامی و حزب الله در این حادثه هم پیدا است.»

ایشان در مورد ربودن مخالفین رژیم در خارج کشور گفت اینها برای حفظ وحدت درونی و قدرت نمایی دست به این کارها می زنند اینها مدتها است که در گروه های کوچک نفوذ کرده اند و آنها را تحت نظر دارند تا در روز مبادا برای قدرت نمایی بربایند، زیرا به آن محتاجند.

مشروح کامل این مصاحبه را در اینجا مشاهده کنید:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram