نامه فعال مدنی  بانو نرگس أدیب از  زندان اویـن

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

 انسان آزاد افریده شده و هیچ حاكمیتی حق سلب آزادی انسان ها را بر روی این كره ی خاكی ندارد.

 

به نام ایزد، به نام خداوندی كه عشق و آزادی را افرید

به حبس محكومم به جرم این كه به ظلم های بی حد و مرز اعتراض كردم ، به زندانی شدن بهترین فرزندان این اب و خاك مدافعین حقوق انسان ها آنها كه دل در گروی انسان و كرامت انسان دارند.

همان قاضی كه به جهت حفظ ابرویش نامش را نمی برم و مرا به ٣ سال و ٦ماه زندان محكوم كرد یك قاچاقچی كلان مواد مخدر را به پرداخت ١٤٠٠٠٠ تومان جریمه نقدی محكوم كرد. باور كردنی نیست اما حقیقت دارد. ما اهل قبیله انتقام نیستیم عدالت برقرار خواهد شد، حاكمیت ملی در ایران و قوه قضاییه مستقل.

گناهم این بوده كه به دروغ ها، اختلاس ها و اعدام ها معترض شدم. گناهم این بوده که پرسیدم چرا سهم مردم ما از ثروت های سرزمین شون سفره خالی، فقر و سركوبه؟

چرا هر كه از حقایق سخن بگه محكوم به سكوت، تهدید، فشارهای روحی احضارهای مداوم، زندان و دهها اتهام بی اساس خواهد شد اما متجاوزین به حقوق ملت، آزاد و از مجازات رها و شرف و عدالت را به سخره میگیرند؟

مگر امام معظم شما انقلابیون ویران گر ایران نگفت: پدران ما چه حقی داشته اند برای ما نظام سلطنتی انتخاب كردند؟؟

دقیقا خواسته نسل كنونی همینه با استناد به سخن امام انقلابیون نسل امروز می گویند پدران ما چه حقی داشتند برای سرنوشت ما تصمیم بگیرند؟؟ ما كه نه به این حكومت رای داده ایم و بسیاری از ما حتا زاده نشده بودیم.

سرنوشت هر نسلی را خودش می باید رقم بزند

مردم و جوانان ایران سهم شان را از زندگی از شادی از سرمایه های كشورشون از حق آزاد زیستن می خواهند.

ملت های جهان، ایا این تلخ ترین طنز تاریخ نیست مردمانی كه روزگاری نخستین پیام اور حقوق بشر كتیبه و منشور حقوق انسان را در سرزمین شان پدر ما كورش نیكنام به جهانیان ارمغان كرد، از ابتدایی ترین حقوق انسانی شان محرومند. كورش بزرگ یهودیان را از بردگی و اسارت رهانید و اینك ملتش برده ی جماعتی دكان دار دین شده اند كه حق نفس كشیدن هم به سهولت از آنان سلب می شود.

ما نه به خشونت اعتقاد داریم و نه مبادرت به كمترین خشونت داشته ایم و نه هرگز مشوق خشونت بوده ایم، ما می خواهیم بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق انتخابات آزاد و حق آزاد و خوشبخت زیستن كه حق بدیهی و غیر قابل انكار تمامی انسان هاست بهره مند شویم ما آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی عقیدتی صنفی مدنی را خواستاریم .

آزادی احزاب آزادی رسانه ها و تمامی سی اصل مندرج در اعلامیه حهانی حقوق بشر

انسان آزاد افریده شده و هیچ حاكمیتی حق سلب آزادی انسان ها را بر روی این كره ی خاكی ندارد.

پاینده و آزاد ایران

نرگس ادیب از خدمت گذاران و مدیران جنبش پیشتازان مدنی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»