آیا قره باغ و بطور کلی قفقاز جغرافیای زیستی نسلهای گذشته مردمان تُرک مهاجر بوده است؟

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

در اصل قفقاز سرزمین اصلی مردمان ارمنی بوده و هست، به نقشه نگاه شود.

ناصر کرمی

بار دیگر جنگ در قفقاز در بخش جنوبی ناحیه قره باغ بین ارمنستان و آذربایجان شمالی در گرفته است و تُرک تباران ساکن ایران و حکومت ترکیه به پشتیبانی از آذربایجان شمالی به اشکال مختلف برخاسته اند، گویی که براستی قره باغ و بطور کلی قفقاز جغرافیای زیستی نسلهای گذشته مردمان تُرک مهاجر بوده است.

در اصل قفقاز سرزمین اصلی مردمان ارمنی بوده و هست، به نقشه نگاه شود. ناحیه قفقاز چهار راهی و محلّ تقاطعِ آمد و شدِ کاروانهای بازرگانی جهانی و مسیر مهاجرت مردمان گونان از عصر آنتیک تا به امروز بوده است

قفقاز مسیر مهاجرت و سرزمین زیستی اصلی مردمان آریایی تبار هند و اروپایی از جمله ایرانیان بوده و هست. رودخانه (کورا) که فرهنگ و تمدّنِKura (کورایی) به او نسبت داده شده است، در دوران آنتیک بنام کوروش کبیر Kyros نامیده می شده است.

قفقاز از زمان ۴۰۰ میلادی مرکز گسترش دین مسیح و از سال ۸۰۰ میلادی تحت نفوذ جغرافیای شمالی گسترده دین اسلام، تحت رهبری اعراب،و عثمانیان در ادامه تسلط اعراب (از قرن پانزده میلادی به بعد) بود. هنوز هم قدمت تاریخ بجا مانده از وجود ایرانیان در ناحیه قفقاز و در آسیایِ میانه از سایر مردمان ساکنان گذشته و فعلی آن (بجز مردم ارمنی،) بیشتر می باشد.

از قرن ۱۸ ناحیه جغرافیای قفقاز تحت کنترل و میدان تاخت و تاز تزارهای روسیه و پس از انقلاب سرخ ۱۹۱۷ تحت فرمانروایی فدراسیون اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی قرار گرفت. بعد از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم شوروی، اکنون نزدیک به ۲۰ گروه إتنیکی قومی با ۲۰ شاخه زبانی متفاوت در قفقاز بسر می برند.

مهاجرت مردمان تُرک تبار به غرب دریای مازندران (در ناحیه قفقاز، در جغرافیای آذرابادگان (آذربایجان) ایران و در جغرافیایِ ترکیه امروز از نیمه دوّم قرن ۱۱ آغاز می شود. بنابراین تا قبل از قرن ۱۱ و ۱۲ اثری از مردمان تُرک تبار در ناحیه قفقاز، ایران، و ترکیه امروز وجود ندارد. اگر به نقشه پیوست نگاه شود، این امری بخوبی پیداست.

ارمنستان و آذربایجان شمالی در حوزه تمدن ایرانی بوده و هستند. در چندین موارد ارمنی ها در بازسازی و نوسازی، در انقلاب مشروطه، و در گذار به عصر جدید و مدرنیته نقش برتری از تُرک تباران داشته اند، بنا بر این موضعگیری ایرانیان در جنگ بین ارمنستان و آذربایجان شمالی بیطرفی کامل و تلاشی دمکراتیک در راستای صلح و امنیّت در منطقه است.

این جنگ ریشه در جنگ های دینی عقیدتی بین ارمنی ها، مسیحیان و پان اسلامیسم عثمانیان دارد که نزدیک به یک و نیم میلیون مردمان ارمنی قربانی اسلامگرایی عثمانیان گشته و امروز هم در صدد نسل کشی کامل مردمان ارمنی هستند. علاوه بر آن این جنگ هم رویارویی بین قدرتهای غربی، اروپایی، آمریکایی، اسرائیل، روسیه و غیره است و به ما ایرانیان هیچگونه ربطی ندارد.

اگر طرفداران پان اسلامیسم عثمانی و ناسیونالیسم تُرکیِ تجزیه طلب، خواهان پشتیبانی از آذربایجان شمالی و ترکیه دارند، همان بهتر که به آذربایجان شمالی و ترکیه مهاجرت کنند، و اجازه ندارند، در جغرافیای سیاسی ایران بویژه در آذربایجان آشوب و بی نظمی بوجود آورند.

واقعیّت امر این است که از زمان مهاجرت مردمان تُرک به ناحیّه قفقاز، ایران، آسیای کوچک(ترکیه امروز) بطور کلی این مناطق در جنگهای دینی عقیدتی، قومی و قبیله ای، جنگ برای تصرف و تسخیر خاک و سرزمین دیگران بر پایه اسلامگرایی سنی و شیعی بوده و هستند.

امروز مردمان و حکومتهای تُرک تبار در کجا در جنگ و دگر ستیزی نیستند، در آسیای دور و آسیای میانه، در خاورمیانه و خاور نزدیک، در قفقاز، در ایران، در ترکیه، در عراق، در کردستان ترکیه، در کردستان عراق، در شرق دریای مدیترانه، با یونان، در سوریه،در قبرس، در شمال آفریقا، در لیبی، در بالکان، در اروپا، یعنی در هر کجا که این مردمان سکونت دارند، آنجا آشوب و بی سرو سامانی و عقب ماندگی و جنگ و خونریزی است.

امروز حکومت ترکیه با ارتش خود در جبهه جنگ آذربایجان بر علیه ارمنستان قرار گرفته، بدون شک این جبهه گیری حکومتها و مردمان تُرک تبار در فردای ایران برعلیه ما ایرانیان و بر علیه مردمان کُرد ایرانی تبار به پشتیبانی از تجزیه طلبان تُرک ساکن آذربایجان ایران صورت خواهد گرفت. از همین امروز باید هوشیار بود و برنامه ریخت، فردا دیر وقت است. 

مطالب بیشتر: در تریبون آزاد شورای مدیریت گذار

 

علی خامنه ای تُرک تبار هم که از روز به قدرت رسیدنش ایران را فدای منافع پان ترکیسم کرده است و سرزمین و ایرانیان را هدفمند در مقابل جهان عرب، اروپا و آمریکا و اسرائیل، و جهان متمدن قرار داده است، و نباید اجازه داد که بار دیگر سرزمین و ایرانیان را در جنگ ارمنی ها و تُرکان و بسود پان تُرکیسم شریک کند. حمایت تاکنون حکومت ولایت فقیه از ارمنستان قشری و مصلحتی و ترس از اربابش روسیه تزاری بوده است.

این نوشتار کوتاه فقط به منظور روشنگری در راستای صلح و آشتی است، هرگونه برداشت نادرست آن غیر دمکراتیک و غیر منطقی است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»