فراخوان به آکسیون اعتراضی، ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه در راه لغو حکم اعدام

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

اعدام را در ایران متوقف کنید.

هموطنان گرامی، انسان‌های آزادیخواه و مبارز!
سرتاسر عمر ننگین رژیم جمهوری اسلامی مملو از دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی بوده است. با این حال فرزندان مبارز مردم ایران نیز هیچگاه دست از مخالفت با این رژیم برنداشته و همواره صدای اعتراض خود را علیه سرکوب و کشتار این رژیم جنایتکار به گوش جهانیان رسانده‌اند. اما تمام این مخالفت‌ها و اعتراضات هنوز برای سرنگونی رژیم کافی نبوده است و همین امر همه‌ ما را موظف می‌سازد که با اتحاد و همبستگی بیشتر، اعتراضات و مبارزات خود را توسعه و گسترش بیشتری بدهیم.

یکی از وظائف ما در خارج از کشور انجام آکسیون‌های سیاسی علیه جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی و همراهی و حمایت از مبارزات مردم ایران است. آکسیون‌هائی با شرکت اکثریت ایرانیان خارج کشور که نمایانگر مخالفت خیل عظیم مردم ایران با رژیم جمهوری اسلامی باشد.

به همین منظور با ایجاد “شورای برگزاری آکسیون‌های مشترک در هلند”، با وظیفه برگزاری آکسیون‌های فراگرایشی که تعداد بیشتری از ایرانیان ساکن هلند را به خود جلب نماید، اولین آکسیون خود را برای آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و توقف اعدام در ایران و با حضور شما عزیزان برگزار می‌کنیم.

از تمامی فعالین سیاسی و مدنی ساکن هلند تقاضا می‌کنیم که به یاری ما برخیزند. نمایندگان سازمانها، گروهها و نهادهایی که اصول همکاری شورای برگزاری را پذیرفته باشند، می توانند با هماهنگی قبلی زمانی را برای صحبت در پودیوم داشته باشند.

با کمک همدیگر می‌توانیم وظائف خود را در حمایت از مردم ستم‌کشیده ایران به نحو شایسته‌ای به انجام برسانیم.
احزاب و جریاناتی که از این آکسیون اعلام پشتیبانی کرده اند به شرح زیر است :
– جبهه دمکراتیک ایران شاخه برون مرز
– کار گروه کارگران ، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار
– شورای آزادیخواهان سوسیالیست
به امید برگزاری آکسیون‌های بزرگ و قدرتمند در هلند در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به دست مردم ایران!
توجه : استفاده از ماسک و رعایت فاصله یک و نیم متری اجباری است .
شورای برگزاری آکسیونهای مشترک در هلند
—————-
جهت یادآوری :
اصول همکاری شورا :
۱- سرنگونی تمامیت رژیم جمهوری اسلامی
۲- همکاری دموکراتیک
۳- قائل ‌بودن به حقوق برابر برای شرکت‌کنندگان.
۴- نداشتن هرگونه وابستگی برگزارکننده‌ها به رژیم جمهوری اسلامی
۵- شعارهایی که نه علیه و نه به نفع یک فرد یا گروه یا گرایش خاصی در اپوزیسیون باشد , شعارهای مشترک محسوب میشود .
۶- همکاری بر اساس مشترکات می باشد .

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»