قلب صبور دایه شریفه

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

سرگل میرزایی، عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار

حلقەی اتصال مادران چشم براە، دادخواهی ٤١ سالەیست کە تمامی مادران داغدیدەی شهیدان و اعدام شدگان راه آزادی فریاد میزنند. مادرانی کە روز بەروز بە تعدادشان افزودە میشود!

ای بی خبر از هر جا، گریەی ما خالی شدن از بغض و برای آرام شدن نیست بلکە ابراز خشم و دادخواهی خون بە ناحق ریختە فرزاندانمان است.
هرکجا حکمی از اعدام باشد ما مادران دلسوختە خواستار لغو اعدام هستیم.
روزی داد مادران شکنجه و اعدام، مادران چشم بەراە و منتظر…
گلوی تورا خواهد فشرد.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram