این تصویر در حافظه تاریخی ما می ماند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مثل بسیار تصویرهای دیگر که تضاد حاکمیت با بخش بزرگی از مردم ایران را نشان می دهد.

مجتبی نجفی

 

کافی است اندکی محبوبیت و مشروعیت یک شخصیت آنها را هراسناک کند. حاکمیتی که نه از تحریم می ترسد نه از جنگ بیشتر از همه از حضور مردم می ترسد، از برآمدن شخصیتهای مستقل و منتقد، جمعهای همبسته هراس دارد. فرقی ندارد آن شخصیت هنری باشد یا ورزشی یا سیاسی. هر جا که استقلال از قدرت ، چه داخلی چه خارجی باشد تن حاکمیت می لرزد. هر جا که خبری از دلار و ریال نفتی نباشد. حاکمیت می گوید در اردوگاه من باشید یا دشمن.

اردوگاه منتقدهای مستقل برآمده از مردم برای حاکمیت هراسی بزرگ است . پس از سویی، لشکر باتوم به دست می فرستد تا مبادا جمعیتی معترض شکل بگیرد و از سوی دیگر ارتش سایبری اش را برای تخریب چهره خسروی آواز ایران بسیج می کند. حاکمیت هنوز از شجریان ترس دارد. هراسناک با نعش او و دوستدارانش می جنگد. چه جنگ بیهوده ای با مردمش راه انداخته و چه جنگی که در آن پیشاپیش در برابر شجریان بازنده شده. چون صدای شجریان، صدای مردم مستقل منتقد است که نه از کاخ سفید بیرون می آید نه از دربار حاکم مطلقه. از خانه های مردم بیرون می آید ، وقتی که به ممنوع التصویری ربنایش در صدا و سیمای میلی پشیزی اهمیت ندادند.

 

مانا نیستانی – ایران وایر

حاکمیت از شجریان می ترسد سراسیمه به نبرد با جسدش برخاسته غافل از آنکه صدایش باقی، ساری و جاری است و تن شما را می لرزاند وقتی مخاطب مرغ سحرش می شوید، همان صیاد ظالمی که آشیانه ها بر باد داده، وقتی که فریاد می زند از خانه ای که در بی تدبیری و فساد شما می سوزد شِکوه می کند. وقتی از عشق به آزادی و رنجهایش می خواند استبدادتان را به خاطر می آورد. وقتی ایران ای سرای امید می خواند فرقه گرایی‌تان را به خاطر می آورد. او باروی استوار دفاع از موسیقی ملی در برابر تحجر و دگم اندیشیتان بود. شما با باتوم و سانسور به جنگش ‌برخاسته اید او با هنر و آواز به مقابله با شما برخاسته. شما از او کینه دارید چون فراخوانی داده به قدمت تاریخ با قدرت هنر برای ایران و انسان. باتوم شما دیر نیست در برابر قدرت هنر و قدرت آفرینش مردم بر زمین بیفتد:

شب است و چهره میهن سیاهه

نشستن در سیاهی ها گناهه

#محمدرضا_شجریان

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram