توس زیارتگه رندان جهان خواهد شد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

نام هنرمند همواره حتی بعد از مرگ با هنرش زنده خواهد ماند ولی نام آنان که با فرهنگ و هنر سرزمین خود به ستیز برخاستند، در زباله دان تاریخ خاک خواهد خورد.

جلال تقوی

کتاب تاریخ ایران زمین باز به نحوی ورق خورد که دو بزرگ مرد فرهنگ و هنر این مرز و بوم را در خراسان کنار هم جای داد.

در حالی که ایران بعد از هجوم اعراب، آماده می شد که مثل عراق و سوریه و مصر و … زبان و فرهنگ عربی به خود بگیرد ناگهان بزرگ مردی از خراسان برخاست که یک تنه با اسطوره سازی فرهنگی دوباره به زبان و فرهنگ پارسی جانی دوباره دمید و یک هزاره مردم این مرز و بوم وامدار این حکیم بزرگ بوده و خواهند بود.

 و اما هزار سال بعد …

وقتی که فرهنگ و ادبیات و موسیقی این سرزمین بار دگر داشت قربانی گلوبالسیم و جهانی شدن می شد باز از دیار خراسان مردی برخاست که با تلفیق موسیقی و ادبیات فاخر ایران زمین روح زندگی به فرهنگ ما دمید. دوباره اشعار بزرگانی چون مولوی و سعدی و حافظ و عطار در قالب موسیقی اصیل، وارد خانه های ایرانیان شد و نوعی آشتی دوباره با فرهنگ و هنر و موسیقی اصیل شکل گرفت و زنده شد

و اما ناگهان انقلاب ۵۷…

و نظامی که برخلاف حرکت و جنبش اولیه خود به مرور با فرهنگ و هنر و موسیقی زاویه گرفت و بسیاری از اهالی موسیقی وهنر و ترک وطن گفتند، یا در کنج اتاقهای تاریک خود گوشه عزلت گرفتند یا در سکوتی غریبانه و دردآور چشم از جهان فرو بستند.

و چه ها که بر سر حسین منزوی ها، شهریارها، شهنازها، شریف ها، ملک ها و همایون خرم ها و و و که نیامد.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ،هنرمندان موسیقی و شجریان ها را تحریم نکرده بلکه سالهاست که خود را از وجود اینان محروم کرده است و بسی افسوس …

یادمان باشد که:

نام هنرمند همواره حتی بعد از مرگ با هنرش زنده خواهد ماند ولی نام آنان که با فرهنگ و هنر سرزمین خود به ستیز برخاستند، در زباله دان تاریخ خاک خواهد خورد و فراموش نکنیم سیاهی هرگز پایدار نبوده است و بی شک نخواهد بود و همیشه نور بر ظلم و تاریکی ، پیروز است.

و از این شنبه ی بی مهر سال ۹۹ توس زیارتگه رندان جهان خواهد شد…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»