نه به اعدام، يعنى آری به زندگى، آن را لغو كنيد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

نه به اعدام، يعنى آری به زندگى، آن را لغو كنيد.

نه به اعدام، يعنى رويش انسانيت در يك جامعه، آن را لغو كنيد.

نه به اعدام، يعنى نه به خشونت، يعنى حق حيات، آن را لغو كنيد.

نه به اعدام، يعنى گرفتن حق حيات از يك جامعه، آن را لغو كنيد.

اعدام يك حكم غير انسانى است، كه نه فقط زندگى تنها يك نفر که جامعه ای  را مختل مى كند، آن را لغو كنيد.

حكم اعدام مربوط به دوران جاهليت است، شايسته جامعه ما نيست، آن را لغو كنيد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram