ناسزاگویی و پرخاشگری را محکوم می کنیم! علیه نارواداری و خشونت کلامی در رسانه‌ها و شبکه های مجازی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ما امضا کنندگان زیر آن دسته از هم میهنان خود را که  تاکنون به  ضرورت  گریز از پرخاشگری و خشونت کلامی در شبکه های مجازی کمتر عنایت داشتند به درک این ضرورت فرا می‌خوانیم و نسبت به ترفندهای رژیم در این زمینه هشدار می دهیم.

در ایران ما و در سپهر سیاسی آن مانند هر جای دیگر این جهان نگرشها، گرایشها، انتخابها و افق های سیاسی و اجتماعی گوناگون وجود دارند که در وجوهی یکدیگر را به چالش می کشند و در برابر هم قرار دارند. در کشور ما که گسل های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز بسیار فعالند، وجود این چالشها و جدال های فکری و کلامی پیرامون سمت‌گیری های متفاوت امری کاملا طبیعی و قابل انتظار است اما آنچه که بسیار زیانبار بوده و پذیرفتنی نیست بروز این چالشها در اشکال و نمودهایی است که نشان از یک فرهنگ و منش عقب مانده، پرخاشگر، نابردبارانه و خود محور گفتاری و نوشتاری دارد. روش و منشی که می تواند تاثیرات بسیار زیانباری در راستای ایجاد همبستگی ملی داشته و بسان سدی دربرابر تلاش همبسته در راه دستیابی به آرزوهای تاریخی مردم ایران، آزادی و دموکراسی عمل کند. رواداری، ارجمندی شأن و حرمت انسانی و عدم اعتقاد به انحصار حقیقت، از پایه های اولیه مناسبات و یک نظام دموکراتیک است. 

در فضا و رسانه های مجازی بویژه در دوره اخیر شاهد بودیم که گروههایی در پشتیبانی از نظام پادشاهی، در دفاع از جمهوری، در جانبداری از ساختار فدرالیستی و یا در نفی آن، در حمله به نسل انقلاب ۵۷، در انتساب مخالفین فکری خود به امپریالیسم و کشورهای خارجی و جنگ طلبی و نظایر آن، با درشت گوئی و دروغ پراکنی و نخبه کشی و شخصیت شکنی و در دهها عرصه و مورد دیگر از این دست، با نازلترین سطح  فرهنگ گفتاری و با خشنترین واژه‌ها مخالف سیاسی و فکری خود را مورد حمله قرار داده اند. این روشها و کنشها به شدت زیانبار، فرصت سوز و ناپسند هستند. دستیابی به هیچ هدف شریف و انسانی با بهره جویی از این شیوه‌ها ممکن نیست. بپذیریم حقیقت در انحصار هیچ یک از ما نیست. آن کس که اکنون قلم را بسان خنجر برای زخم زدن بکار می برد، فردا اگر فرصت یابد خنجری خون ریز در کف خواهد داشت.

شک نیست که بخش بزرگی از این ادبیات پرخاشگرانه و انشقاق طلبانه توسط جمهوری اسلامی و ارتش سایبری آن در شبکه های مجازی انتشار می یابد. حکومت اسلامی با اختصاص نیروی انسانی و سرمایه گذاری هنگفت می کوشد فرهنگ و گفتمان و اهداف سیاسی اش را در شبکه های اینترنتی گسترش دهد. عوامل سایبری نظام در پوشش یک سلطنت طلب افراطی، یک جمهوری خواه دوآتشه، یک ملی گرا، یک کمونیست ضد امپریالیست، یک ضد کمونیست، یک مخالف آشتی ناپذیر نظام، یک… اهداف و امیال خود را پیش می برند، بر روی گسلها و انشقاقها مانور می دهند و می کوشند شکافها را تشدید کنند. در این میان برخی  افراد، گروهها و تشکل های اقتدارگرای سیاسی نیز ارتش سایبری نظام را در این مسیر همراهی می کنند. 

ما امضا کنندگان زیر آن دسته از هم میهنان خود را که  تاکنون به  ضرورت  گریز از پرخاشگری و خشونت کلامی در شبکه های مجازی کمتر عنایت داشتند به درک این ضرورت فرا می خوانیم و نسبت به ترفندهای رژیم در این زمینه هشدار می دهیم. ما این دسته از هم میهنان  را به رواداری، رعایت حرمت  و حقوق دموکراتیک مخالف فکری  خود و گریز از کاربرد خشونت در گفتار و نوشتار در فضای واقعی و مجازی دعوت می کنیم. 

امضا ها:

امیری نوشابه- اسدی جمشید- آقایی حمید- احمدی فریدون – امیری کامران – امامی بهرام- آذری کمال- اعتباری دیوید- اعتمادی حسن – آصفی حمید- آهی شهریار-  اکبرین جواد- بهمنی ناهید- براتی مهران- باقرزاده حسین- بهرامی عصمت- پورنقوی علی – پورمندی احمد- پیرزاده هوشنگ- تجلی مهر محمود- جیلو اصغر- خونجوش جمشید- خاوند فریدون – ختایی اسماعیل- درویش پور مهرداد- دادیار عزیز- زرگریان اسماعیل-  رافت احمد- سازگارا محسن- ستوده بهروز- سطوت مریم- سلطانی سیامک- شرفکندی گلاله- شجری زاده شاپرک- شجاعی منصوره – شهدایی یزدان- شیرازی حمید- شامبیاتی کریم- طبری امیر- طالبی اشکبوس – علوی حسین- فرهنگ منصور-  فارسی محمد- فتاپور مهدی- قربانی یدی- قاسمی کبری- کار مهرانگیز-  کشتگر علی- کیانی جلال- گوهری عفت- لاجوردی حسین- منوچهر مختاری- عفت ماهباز- ممبینی امیر- مهتدی عبدالله- ملکوتی سیروس- مقصود نیا منوچهر- موسوی کاوه- نقره کار مسعود- نعمتی جمشید.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram