شعله پاکروان، از مادران دادخواه و چشم براه

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

شبنم شجری زاده، عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار

 

شعله پاکروان مادر ریحانه جباری حتی بعد از اجرای این قتل عمد دولتی برای عزیزش از پای ننشست قدم در راه دادخواهی همگام با مادران دیگر گذاشت تا جایی که حتی برای این تلاش ها هم مورد غضب حکومت قرار گرفت، دستگیر و زندانی شد. حلقه این فشارها شدت پیدا کرد تا جاییکه ایشان مجبور به ترک وطن شد و مبارزه را در خارج از ایران ادامه داد تا به امروز…

شعر احمد شاملو از زبان خانم پاکروان درباره مادران چشم به راه و داغدار این دوران ها …

باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد

که مادران سیاه پوش

داغ داران زیباترین فرزندان آفتاب و باد

هنوز از سجاده‌ ها

سر بر نگرفته‌اند

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram