نه به اعدام!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

 هم اکنون زمان آن رسیده با یاری طلبیدن از سازمانهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری برای لغو همیشگی حکم مجازات اعدام کاری صورت گیرد

 

شمیلا نژادهاشمی، عضو کارگروه زنان و برابری جسیتی شورای مدیریت گذار

اعدام به خودی خود مذموم ترین واکنش یک حکومت در حوزه مجازات خلاف کاران میباشد. اینکه به واسطه ضعف سیستم قضایی فردی را محکوم به مجازاتی بی بازگشت دانسته و جان او را بگیریم بیشتر شبیه به یک تراژدی است تا یک اهرم بازدارنده از خلاف کاری و انجام جرم.

حکومت اسلامی سالها است از این روش ددمنشانه حتی به سرکوب معترضان و مخالفانش پرداخته است.

احکام مربوط به اعدام در جامعه کنونی ما دیگر جنبه تنبیه و تنبه نداشته، و حتی با قوانین فقهی و اصول دینی اسلامی نیز در تناقض میباشند. گو‌ اینکه مخالفان با برچسب افساد فی الارض و اختلال در نظام به راحتی به اعدام محکوم میشوند!

با نگاهی گذرا به لیست بلند بالای احکام اعدام متوجه میشویم دست کم بیست و یک هزار نفر منتظر اجرای حکم مجازات اعدام هستند .

در این میان بر تعداد کسانی که بزه اجتماعی انجام نداده و صرفا بخاطر مخالفت با حکومت یا حضور در اعتراضات دستگیر شده و در نمایشهای رسانه ای به جرمی انجام نداده اعتراف میکنند هر روز افزوده میشود و متعاقب آن شاهد اعدام های بیشتری خواهیم بود.

هم اکنون زمان آن رسیده با یاری طلبیدن از سازمانهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری برای لغو همیشگی حکم مجازات اعدام کاری صورت گیرد، انسان یکبار بدنیا می آید و حق حیات مهمترین حق اوست که نباید به استناد قوانین ناکافی و ناکارآمد از او سلب شود.

باید از یک جایی به بعد پای حذف حکم مجازات اعدام، محکم ایستاد و به #اعدام_نه گفت.

بزهکار و معترض هر دو انسان هستند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram