مادران دادخواه سرزمینم

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مادران سرزمین من

سالهاست محرومند

محروم از دیدار آخر

محروم از آخرین بوسه

محروم از مزاری برای گریستن بهر فرزند اعدامی

محروم از ملاقات

محروم از شنیدن صدای دلنشین فرزندان در بند

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram