نامه همبستگی شورای مديريت گذار به رئیس جمهور فرانسه

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

به نمایندگی از « شورای مدیریت گذار » که دیدگاه های گوناگون مخالف رژیم اسلامی بر پایه ارزش های دمکراتیک را در برمی گیرد، این نامه همدردی و همبستگی را در این روزگار سخت که رادیکالیسم اسلامگرای بار دیگر به فرانسه، سرزمین روشنگری و « حقوق بشر و شهروند » حمله کرده است برای شما می فرستیم.

گرچه درست است که آدم کش های اسلامگرای هرگز نماینده بیشینه مسلمانان نیستند، اما این نیز هست که دیگر هیچ کشوری، فرانسه یا دیگر، تاب تحمل آن ها را ندارد. شهروند پیوسته یا وابسته، نخستین سنگر دموکراسی در جنگ علیه وحشیگری است.

سخنرانی های شما برانگیزنده امیدهای بزرگی برای همبستگی است و شهروندان را، بر فرای ریشه هایشان، به پاسداری از امنیت و آزادی بیان که ارزش بنیادین دموکراسی برمی انگیزد.

آقای رئیس جمهور، پشتیبانی استوار ما از مبارزات فرانسه برای آزادی و گرم ترین گرامی داشت های ما را بپذیرید.

از سوی شورای مدیریت گذار

دکتر جمشید اسدی

۱۴ آبان ۱۳۹۹

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram