رئيس جمهور بعدی آمريكا انتخاب شد! مبارزه ما مردم ادامه خواهد داشت

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مردم ايران بايد مسئوليت هر آنچه را در كشورشان اتفاق مى افتد، بر عهده بگيرند و خودشان را از قيموميت ولايت فقيه برهانند و حاكميتى را كه ناشى از راى و اراده آنان و نه هيچكس ديگر است، به كرسى بنشانند.

آمريكا كشور بزرگى است و قدرت تاثيرگذارى آن بر روند تحولات ساير نقاط جهان هم بر همه روشن. از اين رو توجه به انتخاب رئيس جمهور آن هم فراتر از مرزهاى آمريكا است. اما اين به اين مفهوم نيست كه سرنوشت كشور ما را آمريكا و يا ديگر قدرت‌ها تغيير ميدهند و يا تعيين خواهند كرد. هر كسى در آمريكا سر كار بيايد، ما همچنان با همان مشكلاتى كه در ذات اين نظام و ناكارآمدى ساختارى آن است، دست به گريبانيم. مشكلاتى كه ريشه در ماهيت ناسازگار اين نظام با جهان دارد.

دست به سوى آسمان بلند نكنيم و به انتظار معجزه نباشيم.

مشكلات اقتصادى، گسل‌هاى عميق اجتماعى، فقر عریان در بلوچستان، فروش اندام‌هاى بدن، گور خوابى، دخالت سپاه در منطقه، جنايت در زندان‌ها، اعتصابات كارگرى‌، جنبش مال باختگان، قيام فرودستان، خاوران ٦٧، كشتار آبان ٩٨، و ليستى از مشكلات به درازاى ٤٠ سال حكومت تبعيض و فساد، همچنان رو در روى ما مردم ايران ايستاده‌اند و پاسخ مى‌طلبند!

غوغاى انتخابات آمريكا بعد از يک هفته خواهد خوابيد، ولى كابوس جمهورى اسلامى همچنان باقى است.

حكومت اسلامى بر سر لوحه قانون اساسى اش تاكيد كرده كه يك قدرت الهى-سياسى است و تمام ثروت ايران در اختيار امام زمان و نماينده او، ولى فقيه است. مردم در اين حاكميت، نقشى غير از سياهى لشكر ندارند و به انها توصيه مى شود براى رفع مشكلات نمار بخوانند!

مردم ايران بايد مسئوليت هر آنچه را در كشورشان اتفاق مى افتد، بر عهده بگيرند و خودشان را از قيموميت ولايت فقيه برهانند و حاكميتى را كه ناشى از راى و اراده آنان و نه هيچكس ديگر است، به كرسى بنشانند.

سرنوشت ما و آينده‌اى انسانى، فقط با آرزوهاى مشترک ما ايرانيان و به‌دست خود ما تغيير خواهد كرد. جهان منتظر انتخاب ما است. آينده‌اى بدون جمهورى اسلامى.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram