خیزش آبان؛ آغازی بر پایان استبداد دینی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ما کار گروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار از آنجاییکه فعالیتهای شورای بر گزاری آکسیونهای مشترک در هلند را در راستای همگرایی ملی و مردمی و هم چنین آکسیونهای فراگروهی و فراجناحی این شورا را در همراهی از مردم و حمایت از مبارزات توده ها میدانیم از این شورا حمایت کرده و تلاش می‌کنیم تا در حد توانمان با این شورا همکاری و همراهی نماییم.

 

خیزش آبان ماه نود و هشت بعنوان یک سرفصل و فاز نوین جنبش اجتماعی ایران در ادامه خیزش دی ماه نود وشش نشان داد که نابودی استبداد دینی امری قطعی و حتمی ست. چون هزاران جوان، بیکار، کارگر زاده، فعال مدنی و کنشگر اجتماعی، زن و مرد، پیر و جوان، با تسخیر خیابان در شهرهای کوچک و بزرگ شعار جمهوری اسلامی نمی خواهیم را همگانی کردند.

قیام آبان باعث گردید که مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور به امر اتحاد و همبستگی بهتر پی برده و بعد از این قیام بود که نیروهای سیاسی تلاش کرده و می کنند به انواع و اقسام شیوه ها به همگرایی تاکید و بدان جامه عمل پوشانند.

در همین روند شاهد اتحاد عمل ها در مدارهای کوچک و بزرگ هستیم و همین امر باعث شده و خواهد شد که وحدت اجتماعی در نفی مافیای قدرت و ثروت حاکم به منصه ظهور رسد.

خیزش آبان به همه انسانهای آزاده و به همه فعالین سیاسی در خارج از کشور و تمامی فعالین مدنی و اجتماعی در داخل کشور نشان داد که نقش و دخالت گری کارگران، مزدبگیران و تهیدستان در گذار از جمهوری اسلامی حیاتی و واقعی است.

مافیای قدرت و ثروت به رهبری روحانیت تبهکار برای جلوگیری از ادامه قیام آبان دیوانه وار دست به کشتار زد و نشان داد که رافت اسلامی آن در قتل عام جوانانی ست که بدنبال رهائی و آزادی اند. قتل عام معترضین چنان دهشت بار در خیابان ها شهرهای کوچک و بزرگ و در نیزارهای ماهشهر به وقوع پیوست که غیرقابل تصور است.

قیام آبان در ادامه خیزش دی، گذر از جمهوری اسلامی را مهیاتر کرد و نشان داد که تسخیر خیابان بهمراه اعتصابات کارگران و معلمان و پیوستن همه اقشار گوناگون جامعه به نافرمانی مدنی خواهد توانست جمهوری اسلامی را نابود کند. از همین نظر آبان آغازی ست بر پایان استبداد دینی در ایران.

ما کار گروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار از آنجاییکه فعالیتهای شورای بر گزاری آکسیونهای مشترک در هلند را در راستای همگرایی ملی و مردمی و هم چنین آکسیونهای فراگروهی و فراجناحی این شورا را در همراهی از مردم و حمایت از مبارزات توده ها میدانیم از این شورا حمایت کرده و تلاش می‌کنیم تا در حد توانمان با این شورا همکاری و همراهی نماییم.

زنده باد همبستگی مبارزاتی مردم ایران

کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار
۲۲ آبان ۲۰۲۰

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram