من یک زن ایرانی ام…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

زنان ایرانی چهل و اندی سال است که از بسیاری از حقوق اولیه انسانی خود محروم شده اند. محرومیت هایی که به اجبار قوانین زن ستیز و مردسالارانه به آنها تحمیل شده و اهرمهای اجرایی حکومت هم در راه اجرای این قوانین زندگی را برای زنان ایرانی به قفسی تنگ بدل کرده اند.

دیر است و دور مباد روزی که این قفسها را بشکنیم و هوای پاک آزادی را در ریه هایمان استنشاق کنیم و اوجی بگیریم در آسمان آبی آزادی.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram