گفتگوی اعضای کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار در باره خشونت علیه زنان

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان تنی چند از اعضای کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار در این مورد به گفتگو نشستند و هر یک به جنبه ای از موضوع خشونت به زنان ایرانی پرداختند. موضوعی که گستردگی آن در ایران به وسعت تاریخ جمهوری اسلامی و نظامهای مردسالار و ضدزن است.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram