جنایت علیه بشریت، برخورد والیان فقیه با هموطنان بهایی؛ یزدان شهدایی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

پيروان بهايی در ايران اسلامى از همان آغاز مورد اذيت و آزار، شكنجه و كشتار حكومتى بوده‌اند. اسلام ولايت فقيهى با بهائیت دشمنى ذاتى دارد و اين آيين را انكار خود به حساب مى‌آورد.

 

یزدان شهدایی

طبق گزارشاتی، نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی به خانه بیش از ۱۰ نفر از شهروندان بهایی در تهران، کرج، اصفهان و مازندران هجوم برده و لوازم شخصی آنها مانند کامپیوتر و برخی کتب مذهبی‌شان را مصادره کرده‌اند.

عفیف نعیمی، شهرام و طاهر صفاجو و نیکی خانجانی از جمله شهروندانی بودند که خانه‌هایشان مورد تهاجم قرار گرفته است.

شهروندان باورمند به بهائیت از نظر جمهوری اسلامی مجرم‌اند و با آنها مثل مجرمين برخورد می‌شود. اخیرا گزارشات متعددی در مورد تبعیض علیه دانشجویان منتسب به بهائیت منتشر شد كه بیش از نوزده جوان بهایی پذیرفته شده کنکور سراسری به بهانه نقص مدارک از تحصیل در دانشگاه محروم شدند.

پيروان بهايی در ايران اسلامى از همان آغاز مورد اذيت و آزار، شكنجه و كشتار حكومتى بوده‌اند. اسلام ولايت فقيهى با بهاییت دشمنى ذاتى دارد و اين آيين را انكار خود به‌حساب مى‌آورد. پيروان بهاييت بنا به باور خود از دخالت در سياست پرهيز مى‌كنند. ستيز حكومت اسلامى با اين آيين يک جنگ تمام عيار مذهبى براى حذف پيروان آن است، بمانند كارى كه نازيسم در كشور آلمان با يهوديان مى‌كرد.

تبعیض علیه بهاییان، تراجنسی‌ها، زنان، و سایر اقلیت‌های مذهبی به شکل سازمان یافته از سوی حکومت دینی ايران بيش از چهار دهه می‌باشد که در حال اجراست و متاسفانه با سكوت گروه‌هاى اجتماعى در داخل كشور و همچنين جامعه جهانى هنوز ادامه دارد.

تجربه تاكنونى به ‌اندازه کافى گويا است كه حکومت یاغی ایران حاضر به تغییر رویه جنایتکارانه خود در قبال انواع تبعیض‌ها نیست. ما مردم ايران اجازه نداريم چشم بروى جنايتى كه عليه هموطنان بهائی ما مى‌شود، ببنديم.

بى‌تفاوتى نسبت به تبعيض، تاييد جنايت است. تاريخ از ما پاسخ خواهد خواست. شهروندان اروپايی بعد از گذشت ٧٠ سال هنوز شرمنده رفتارى هستند كه با يهوديان داشته‌اند. اجازه ندهيم جمهورى اسلامى هولو كاست ايرانى راه بی‌اندازد.

حكومت اسلامى لكه ننگى است كه بر تارک تاريخ كشور ما خواهد ماند، حساب خودمان را از او جدا كنيم.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram