سالگرد کشتار مردم معترض در ششم دی ماه ۱۳۸۸ (عاشورای خونین ۸۸)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ششم دی ماه یکی از سیاه ترین روزها در تاریخ چهل و سه ساله حکومت جمهوری اسلامی بر ایران است، پس از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از هموطنانمان در قالب جنبشی که به جنبش سبز مشهور شد، تا مدت ها در اعتراض به تقلب گسترده در آن انتخابات به خیابان آمده و تظاهرات مسالمت آمیز برگزار می کردند. در همه این تظاهرات ها

سازمان سرکوب جمهوری اسلامی با تیراندازی مستقیم به سوی مردم یا با استفاده از اسلحه های سرد مانند چاقو، قمه، زنجیر توسط اراذل و اوباش اجاره ای، و روش های جنایت کارانه دیگر، تظاهرات مسالمت آمیز مردم را سرکوب کرد.

شش دی ماه هشتاد و هشت دو تفاوت عمده با دیگر سرکوب های جمهوری اسلامی در جنبش سبز داشت، نخست شدت و گستردگی این سرکوب بود که طی آن ده ها نفر از هموطنان مان کشته و زخمی شدند. و دوم انجام این سطح از شقاوت نسبت به مردم توسط جمهوری اسلامی در روز #عاشورا بود، عاشورای ۸۸ ادعاهای جمهوری اسلامی درباره پاسداشت مفاهیم و باورهای مذهبی را برای همیشه زیر سؤال برد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram