فریدون خاوند: جمهوری ‌اسلامی از خصوصی سازی برای دزدی و فساد استفاده می‌کند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

برنامه‌ای دیگر از «تحلیل روز» در گفتگو با دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه:

چندی قبل صد نفر از فعالین مدنی در ایران با امضاء بیانیه‌ای، نسبت به سیاست خصوصی سازی در ایران اعتراض کرده و آن را در تضاد با منافع کارگران و اقشار آسیب‌پذیر دانستند. امضاء کنندگان این بیانیه،  اقتصاد ایران را اقتصادی نئولیبرال دانسته و نسبت به عواقب ادامه‌ی اجرای آن هشدار داده‌اند.

دکتر فریدون خاوند در این رابطه می‌گوید: اگر جمهوری‌ اسلامی امر خصوصی سازی را نادرست اجرا می‌کند و از خصوصی سازی برای دزدی و فساد استفاده می‌کند، این به معنای ناکامی این سیاست در کل جهان نیست.

این استاد دانشگاه از پاریس ضمن تایید بخشی از این بیانیه در رابطه با تضییع حقوق کارگران و لزوم پرداختن به آن می‌افزاید: امروزه بسیاری کشورها بر پایه‌ی همین سیاستها توانسته‌اند اقتصادی شکوفا داشته باشند و رفتار جمهوری اسلامی نمی‌تواند ملاک درستی برای قضاوت بر روی این مسأله باشد.

@IranianRepublic

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram