شهریار آهی، سخنگوی شورای مدیریت گذار: جمهوری اسلامی به نقطه تکینگی رسیده است؛ یعنی نه راه پیش دارد و نه راه پس

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

تلویزیون اندیشه، برنامه رمز پیروزی: از دکتر شهریار آهی سخنگوی شورای مدیریت دوران گذار ، مهدی فتاپور از رهبران اتحاد جمهوریخواهان و بهروز ستوده از حامیان بیانیه ۱۴ نفر و عضو کارزار بین المللی برای دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران پرسیده شد:

آیا گروه ها و پروژه های سیاسی که هر کدام از شما نمایندگی های آن را بعهده دارید قادر به ایجاد اتحاد ملی و کنار زدن رژیم حاکم بر کشورمان هستند؟

پاسخ شهریار آهی:

فروپاشی جمهوری اسلامی قطعی است. جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی، اجتماعی رابطه با ملت و رابطه های بین المللی نظر بین المللی به نقطه تکینگی رسیده است یعنی نه راه پیش دارد و نه پس. در واقع رژیم از صحنه سیاسی پس از وقایع دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ حذف شده است و فقط به زور سرکار است.

بنابراین فروپاشی حتمی است، حال سوال این است که حرکت های اجتماعی مانند دی ماه و آبان ماه اجتناب ناپذیر است ضرورت مدیریت گذار اینجا مطرح است در غیر این صورت بحران آنارشی خواهیم داشت. البته شورای مدیریت گذار خودش به تنهایی نمی تواند و بنابراین سعی می کند با همکاری با سایر نیروهای دمکراسی خواه و طرفدار حقوق این راه را به پیش ببرد.

مشروح این گفتگو را در اینجا ملاحظه کنید

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram