دعوت به اعتصاب و تجمع از سوی کارگران رسمی وزارت نفت

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

محسن سازگارا:‌

نکته مهم این است که کارگران پیمانی و رسمی اعلام همبستگی کرده اند و گفته اند در این تجمعات شرکت خواهند.

درخواست های کارگران خواسته های بحقی است شامل حداقل مزد باید برابر با خط فقر باشد یعنی ۱۲ میلیون تومان در ماه، کارگران قراردادی هم باید رسمی شوند و همسان سازی حقوق بین کارگران قراردادی و رسمی باید صورت گیرد و امنیت شغلی برای همه کارگران باید تامین شود.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram