کودک همسری جنایتی در حق دختران خردسال

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

آیا میدانید بنا بە آمار منتشر شدە بیش از٢٤ هزار کودک زیر ١٨ سال در ایران بیوە هستند؟

آیا میدانید سن قانونی ازدواج در ایران برای دختران ١٣ سال و برای پسران ١٥ سال است. اما طبق مادە ١٠٤١ قانون مدنی ایران، ازدواج دختران زیر ١٣ سال بە اذن ولی و تشخیص دادگاه مجاز است؟

آیا میدانید یک چهارم ازدواج ها در ایران مربوط بە کودکان است. یعنی از هر چهار ازدواج یک ازدواج زیر سن ١٨ سال صورت می گیرد؟

آیا میدانید در ایران تنها در سە ماه نخست سال ٩٩ بیش از ٧٠٠٠  ازدواج، زیر سنین ١٨ سال صورت گرفتە است؟ البتە این ‌‌آمار جدای از ازدواج های ثبت نشدە است.

آیا میدانید دخترانی کە قربانی کودک همسری میشوند سلامتیشان تا چە اندازە بە مخاطرە میافتد؟ آیا میدانید چە خطراتی سلامت آنها را بدلیل عدم بلوغ اندام جنسی تهدید میکند؟، عوارض بارداری و زایمان در سنین پایین، خطر ابتلا بە ایدز، سرطان دهانە رحم، مشکلات روحی و روانی چون استرس، ترس، خود کم بینی، ناامیدی و درماندگی و..و …

حتما میدانید کە کودک همسری روی تحصیلات زنان، کە برای تضمین آیندە فردی و اجتماعی آنها ضروری است، تاثیرات منفی بجا میگذارد و آنها را در زندگی ناتوان و درماندە می کند و این درماندگی، بە فقر دامن میزند و بە دور پر رنج فقر و ناتوانی اقتصادی تداوم میبخشد.

حتما میدانید کە کودک همسری عواقبی چون خشونت خانگی و تجاوز جنسی، ناتوانی در تامین نیازهای مالی، احساسی و فیزیولوژیکی کودکانشان، توسعە نابرابری جنسیتی، افسردگی و حتی خودکشی را بدنبال دارد.

حتما میدانید برای پایان دادن بە کودک همسری بە من ، بە تو، بە همە ما نیاز هست. ما  باید والدین و همە اعضای خانوادەها را دربارە عواقب کودک همسری آگاه کنیم. آگاهی در مدارس، انجمن ها، مراکز بهداشتی و شبکە های اجتماعی را توسعە دهیم، مشوق و حمایت اقتصادی ارائە و بە ریشە کن کردن فقر کمک کنیم.برای وضع قوانینی کە انسان محور بودە و حامی و پشتیبان حقوق کودکان و زنان باشد، مهمترین وظیفە ما اما، گذار از حکومت زن ستیز و نامسئول جمهوری اسلامی است. حکومتی کە از هر فرصتی برای بە بند کشیدن زنان بهرە میجوید و تنها درفکر ازدیاد نسل و در بندکشیدن زنان و راندن آنها بە کنج خانەهاست. حکومتی کە مردمش را در فقر و در بندگی میخواهد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram