کولبری یعنی رنج بشر/ حق من کشتن نیست!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

این کوله بر راست می گوید سطح بزرگی از ناعدالتی در کشور، براساس توزیع نامتوازن امکانات و انباشت ثروت و فاصله توسعه یافتگی از مرکز به پیرامون است، بخاطر همین دوگانه ناعدالتی برای بسیاری از شهرستانی ها دوگانه «تهرانی و غیر تهرانی» است، تهرانی که غرق در امکانات است و شهرستانی که هیچ ندارد.

هرچه از مرکز به سمت پیرامون دور می شویم سهم درآمدهای نفتی و درآمدهای دیگر در این مناطق کمتر میشود، اینها شاید ندانند در همین تهران هم فقر بیداد می کند و هزاران کارتن خواب و خیابان گرد و کارگر بیکار وجود دارد، اما پدیدار فقر و تبعیض برایش همین ثروت برخوردارهای تهران و شهرهای مرکز نشین است، آنهایی که حق بیچارگان را از مرزها تا تهران و اصفهان و مشهد و…. خورده اند، ویلا نشین های باستلی هیلز و خاصه خواران خیابان فرشته و…

@maktubaat

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram