گوشه ای از رنج و عذاب مضاعف زنان زحمتکش و سرپرست خانواده در نظام جمهوری اسلامی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

زنان با مجموعه‌ای از موانع قانونی و فرهنگی ناشی از حاکمیت جمهوری اسلامی مواجه اند که نه تنها زندگی شخصی و خانوادگی آنها بلکه معاششان را نیز بیش از مردان محدود ساخته و در نتیجه سبب نابرابری اقتصادی فاحشی در زندگی آنها شده است.

ویدیوی کلیپی در مورد رنج مضاعف زنان در حاکمیت جمهوری اسلامی، تولید کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram