برگزاری مراسم ٨ مارس روز جهانی زن در شهر سقز

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

بنا بە گزارش دریافتی روز چهار شنبه ۱۳ اسفند ماه مراسمی به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن در شهر سقز برگزار شد .

مراسم راس ساعت ۴ بعدازظهر با حضور جمع کثیری از زنان آزادیخواه و برابری طلب آغاز گردید. در آغاز مجری مراسم به پاس فداکاری زنان مبارز و جانباختگان راە رهایی و آزادی انسان بویژە زنان مبارز و جانباختە، یک دقیقه سکوت اعلام کرد . سکوت با دکلمه یک قطعه شعر شکسته شد. به دنبال یکی از زنان حاضر در مراسم تاریخچه مبارزات زنان جهان، ایران و کردستان را به سمع و نظر شرکت کنندگان رساند. سپس یکی دیگر از زنان شرکت کنندە در مراسم، مطلبی در مورد خشونت علیه زنان را قرائت نمود. در ادامە دو تن از زنان شرکت کننده در این مراسم دو قطعه شعر در مورد روز جهانی زن را قرائت کردند.

مراسم با سخنرانی یکی از حاضرین در خصوص خشونت علیه زنان، کولبران و سوختبران، بیکاری و تورم در جامعه و فشار آن علیە کارگران و اقشار محروم و ستمکش، بویژە زنان ادامه پیدا کرد. در ادامه مراسم یکی دیگر از زنان یک قطعه شعر به زبان کوردی قرائت کرد. در پایان قطعنامه ای ۱۶ ماده ای مصوب گردهمایی ٨ مارس روز جهانی زن در شهر سقز قرائت شد. مراسم بە مدت ٢ ساعت با بحث آزاد به پایان رسید
8 مارس #روز_جهانی_زن

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram