حسن شریعتمداری: برای ما «نه به انتخابات»‌ و «نه به جمهوری اسلامی» یک معنا را می دهد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

آقای حسن شریعتمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار در گفتگو با علیرضا نوری زاده در برنامه پنجره ای رو به خانه پدری پس از اشاره کوتاهی به دکتر مصدق به مناسبت ۱۴ اسفند به موضوع برجام و انتخابات پیش رو ریاست جمهوری در ایران پرداخت.

حسن شریعتمداری: «دکتر محمد مصدق فقط نفت را ملی نکرد، در حقیقت شروع کننده دورانی بود که پس از آن نفتی که به یغما برده می شد متعلق شد به کشورهایی شد که نفت از آن آنها بود؛ و بعد از آن بود که حکومت شاه و جمهوری اسلامی توانستند به مدد همین نفت حکومت کنند.»

ایشان در رابطه با  برجام و موافقت آژانس بین المللی انرژی اتمی با جمهوری گفت: «در این رابطه یک موافقت غیر اصولی با جمهوری اسلامی شد و این در حقیقت دادن مهلت به جمهوری اسلامی است که معلوم نیست که آن قول هایی، از جمله خاموش کردن سانتریفیوژها، را عملی کند. در اینجا اروپاییان بسیار بد عمل کردند و ظاهرا آقای بایدن هم ابتکار عمل را به اروپاییان داده است.»

آقای شریعتمداری در مورد نقش ما ایرانیان، بویژه ایرانیان خارج کشور گفت:‌ «پیشنهاد من به ایرانیان عزیز، و آنهایی که در اروپا و امریکا هستند، در هر شهری به نمایندگان خود و سیاست مداران نامه بنویسند و فشار بیاورند؛ البته شاید این نامه ها چندان تاثیری نداشته باشند اما عامل فشار است و آنها را به فکر وامی دارد. همینطور تمکین کردن به آنچه که رژیم می خواهد و بدون مقاومت از کنار اینها گذشتن در شان ما ایرانیان نیست. شاید مقاومت آنها را وادار کند که در سیاست های خود تجدید نظر کنند.

دبیرکل شورای مدیریت گذار در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفت: در رابطه با این انتخابات ما یک کمپین سراسری به کمک بقیه اپوزیسیون می گذاریم که «نه به انتخاب» و «نه به جمهوری اسلامی» یک معنا را بدهد و مردم را تشویق می کنیم که پای صندوق رای نروند، زیرا هر نوع پای صندوق رفتن توسط حکومت مصادره خواهد شد. فقط خلوت شدن صندوق های رای است که توجه خارجیها را جلب و تزلزل به ارکان این نظام می افکند. آنروز مردم باید در خانه بنشینند و پای صندوق نروند.

مشروح این گفتگو را در اینجا ملاحظه کنید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram