هشتم مارس، روز جهانی زن گرامی باد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

هشتم مارس، روز جهانی زن یادآور ضرورت برابری و رفع تبعیض در همه زمینه هاست. تحقق برابری جنسیتی با همدلی، همکاری و اتحاد میان زنان و مردان آگاه میسر است.
هدف جنبش زنان پوشش دادن نیازها و مسائل تمام زنان و دگرگون کردن نظم اجتماعی علیه نابرابری‌هاست.
شورای مدیریت گذار خود را متعهد به این هدف می داند و در راستای رفع تبعیض و نابرابری تلاش می کند تا در ایران آینده زنان و تمام اقلیتهای نژادی، جنسیتی، دینی، منطقه ای از حقوق مساوی برخوردار شده و مواد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان بطور کامل اجرا شوند.
با برسمیت شناختن برابری حقوقی همە شهروندان جامعە، همراە و همگام، همصدا و همدل، با همە تنوعات فکری رنگارنگ اما در کنار هم و در یک سنگر با حکومت دینی مبارزه کنیم تا کرامت انسانیمان را بازپس بگیریم.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram